TUTKIMUS

Tutkimus

Hyödynnän toiminnassani teorioita innovaatioista, yhteiskunnallisesta muutoksesta ja viestinnästä. Niitä yhdistää systeeminen ajattelu. Systeemisyys tarkoittaa, että kokonaisuudesta nousee jotain, jota emme voi ymmärtää (emmekö auttaa syntymään) pelkästään osista käsin ja osia muuttamalla.

Yksi yhteistyön muoto asiakkaideni kanssa on toimintatutkimus. Siinä innovaatioita luodaan samalla, kun niiden syntyä tutkitaan. Tämä auttaa hahmottamaan ja tarvittaessa toistamaan ja skaalaamaan onnistumisia.

Quadruple / Quintuple Helix innovation model

Perinteisesti innovaatioiden ajatellaan syntyvän yritysten, hallinnon ja yliopistojen vuorovaikutuksessa. Tätä oivallusta kutsutaan Triple Helix -innovaatiomalliksi eli innovaatioiden kolmoiskierteeksi. Henry Etzkowitz on tämän teorian kenties tunnetuin kehittäjä.

Tämän mallin täydentäjäksi on noussut niin sanottu Quadruple Helix -malli. Se lisää edellisiin innovaatioelementteihin neljännen ulottuvuuden. Mallin kehittäjä Elias G. Carayannis ja David Campbell (joiden kanssa teen yhteistyötä) ajattelevat että innovaatioihin vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan, taiteen, median ja demokraattisen päätöksenteon kokonaisuus (the civil society and the media-based public).

Kansalaisyhteiskunnan ottaminen mukaan organisaation toimintaan on valtava askel, jonka ottaminen on parhaimmillaan suunnitelmallista, tavoitteellista ja mitattavaa.

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/growth-jobs/open-innovation

 

Innovaatiojournalismi ja innovaatioviestintä

Innovaatiojournalismilla tarkoitetaan tapoja, joilla journalistinen media voi vaikuttaa innovaatioiden leviämiseen. Digitalisaation edetessä tämä tutkimussuunta on laajentunut käsittämään viestinnän kokonaisuutena, joka edesauttaa innovaatioiden syntyä, parantaa niiden laatua ja auttaa luomaan uutta taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista arvoa.

Yksi innovaatio viestinnän osa-alue on ubiikkijournalismi (ubiquitous=kaikkialla läsnä oleva). Sillä tarkoitetaan tapoja joilla kriittinen ja uutta luova keskustelu leviää kaikkialle yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa organisaatioissa. Tästä ilmiöstä on mahdollista hyötyä palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_journalism

 

ABC Awareness Based Collective action

Yhdysvaltalaisen MIT:n yliopiston professori Otto Scharmer on kehittänyt radikaalin lähestymistavan uuden arvon luontiin. Olemme siirtymässä verkostomaisen arvonluonnin aikakauteen. Viestinnällisen arvonluonnin avainkysymykseksi muodostuu tietoisuus koko yhteiskunnan ja ekologisen ympäristön yhteisestä edusta. Jotta voimme luoda muuta arvoa tähän maailmaan, tarvitsemme rajaa ylittäviä innovaatioprosesseja – ABC:tä (Awareness Based Collective action). Tällaisia löytöretkiä olen luonut suomalaisten organisaatioiden kanssa jo vuosien ajan.

Yksi käytännöllinen tapa edetä tähän suuntaan on fasilitoitu ryhmätyö. Tekniikoita on monia samansuuntaisia, ja niitä voidaan kutsua yhteisnimellä dialogiset menetelmät. Teen yhteistyötä Art of Hosting -fasilitaattorin Kirsi Joenpolven kanssa.

https://www.presencing.com